Nederlandse records

Nederlandse records kunnen alleen geroeid worden op officiële wedstrijden. Aanvullingen op deze records stuurt u naar nkir@nereus.nl.

Heren 

Categorie Tijd Naam Vereniging Wedstrijd
SA 5:43.7 R. Braas Okeanos NKIR 2013
SB 5:51.0 S. Broenink Njord NKIR 2012
LSA 6:10.9 G. van der Linden Nereus Euro Open 2006
LSB 6:15.6 C. Kuyt Laga Euro Open 2015
J18 6:00.2 M. Hurkmans Hemus Euro Open 2015
J16 6:14.7 W. Sprokholt C. Tromp NKIR 2005
O 5:49.5 G.J. Derksen Okeanos NKIR 1998
N 5:57.7  J. van de Kerkhof Triton NKIR 2016
LO 6:17.4 R. Backer-Dirks Triton ONEK 1996
LN 6:23.5 T.H. Kok
Okeanos NKIR 2015
V30 5:57.4 G. Egelmeers Thêta NKIR 2000
V40 6:04.1 W. Pijper Fitness Paradise Crash-B 1996
V50 6:23.8 H. van der Kolk NKIR 2010
V60 6:41.7 H. Vendrig
De Amstel NKIR 2015
V70 7:02.0 H. Droog  Beatrix NKIR 2015
V80 9:51.4 O. Sluizer NKIR 2010
LV30 6:33.9 N. Jazede RIC NKIR 2010
LV40 6:44.2 H. Nijs NKIR 2007
LV50 6:42.4 F. van der Steen Aengwirden NKIR 2011
LV60 7:14.9 F. van Rooden Euro Open 2015
H Aang. IR (2000m) 7:15.2 P. de Jong Amphitrite NKIR 2003
H Aang. IR (1000m) 3:12.6 C. de Koning RIC NKIR 2012

Dames 

Categorie Tijd Naam Vereniging Wedstrijd
DSA 6:30.6 H. Dekkers Skøll NKIR 2001
DSB 6:45.5 S. Beukers Euros Euro Open 2004
LDSA 7:02.1 M. Head Skadi NKIR 2015
LDSB 7:05.2 M. Keijser
De Maas NKIR 2016
M18 6:55.1 L. Youssifou Laga NKIR 2013
M16 7:07.1 L. Youssifou Pampus NKIR 2012
DN 6:51.0 T. Offereins SilVia NKIR 2016
LDN 7:23.7 F. van Lieshout Nereus NKIR 2016
DV30 6:46.5 G. Ruisch De Zwolsche ONEK 1996
DV40 7:21.9 L. Wabeke-Meeuwisse De Laak NKIR 2003
DV50 7:44.6 M. van der Kaaden
RIC NKIR 2015
DV60 7:31.0 M. Bernelot Moens Rijnland Euro Open 2007
DV70 8:37.6 T. Maxwell – van Eeten Bristol Open 2013
D Aang. IR G (2000m) 7:45.6  A. Dekkers Scaldis Euro Open 2004
D Aang. IR G (1000m) 3:39.9 A. Dekkers Scaldis Euro Open 2006
D Aang. IR li/vi (1000m) 3:50.9 O. van Deudekom Beatrix NKIR 2012

 

Teams

Categorie Tijd Vereniging Wedstrijd
Ej8 6:28.3 Gyas NKIR 2010
LEj8 6:48.8 Gyas NKIR 2015
DEj8 7:26.0 Orca NKIR 2007
LDEj4 7:44.5 Nereus NKIR 2015
HCl4 (1000m) 2:57.3 Proteus NKIR 2015
DCl4 (1000m) 3:32.0 De Hoop NKIR 2016
Bedr.4 (1000m) 3:03.0 Kempen & Co  NKIR 2012