Reglementen

Wedstrijdbepalingen

Het NK Indoorroeien is gebonden aan het Reglement voor Roeiwedstrijden van de K.N.R.B.

 1. Inschrijving opent op 31 oktober 2019 en sluit op 29 november 2019 om 21:00 uur. De wijze van inschrijving vindt u hier.
 2. Het voorlopige tijdschema (heatindeling) wordt vastgesteld op zaterdag 30 november. De loting vindt plaats op donderdag 5 december 2019, 12:00 uur, op Nereus. Op basis hiervan zal het definitieve tijdschema worden vastgesteld. Beide zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de website.
 3. Geroeid wordt op door de organisatie geleverde Indoor Rowers type Concept 2 model D met PM4-monitor, over een fictieve afstand van tweeduizend meter (aangepast Indoorroeien, Club 4: 1000 meter). Instelling van de windschuif/dragfactor naar eigen keuze, gedurende de race echter niet veranderen.
 4. Alle deelnemers dienen op de dag van het evenement een startkaart af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Deze startkaart geeft toegang tot het opwarm- en wedstrijdveld.
 5. Coaches krijgen slechts toegang tot het opwarmveld als zij in het bezit zijn van een coachkaart. Per vereniging of instelling zal een beperkt aantal coachkaarten worden verstrekt. Deze zijn op de dag van het evenement op te halen bij het wedstrijdsecretariaat.
 6. Op 17 november 2018 zal de KNRB uitsluitsel geven over een eventuele licentieovereenkomst voor deelnemers die niet zijn aangesloten bij de KNRB. Dit kan resulteren in het invullen van een licentieovereenkomst op de dag van het evenement bij het wedstrijdsecretariaat. Voor deelnemers die niet zijn aangesloten bij de KNRB kan er in elk veld worden gestart met uitzondering van de Elite en Senioren B velden.
 7. Voor lichtgewicht deelnemers gelden de volgende bepalingen: heren maximaal 75,0 kg, dames maximaal 61,5 kg. Er geldt geen ploeggemiddelde, elke deelnemer dient individueel in te wegen, overeenkomstig artikel 5 lid 4 van het KNRB reglement. Inwegen is verplicht twee tot één uur voor uw heat met startkaart.
 8. Alle individuele deelnemers worden geplaatst op basis van verwachte eindtijd.
 9. Voor veteranendivisies geldt de leeftijd die dit jaar bereikt wordt. Daarom bij inschrijving duidelijk de geboortedatum vermelden. Junioren mogen niet ouder zijn dan 18 respectievelijk 16 jaar, en Senioren B deelnemers niet ouder dan 22 jaar, op 31 december van het lopende jaar.
 10. Bij divisies met minder dan drie inschrijvingen behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor deze te laten vervallen of samen te voegen met een andere divisie, met uitzondering van NK-nummers. Bij NK-velden moeten er minimaal 3 inschrijvingen zijn om het een geldig NK nummer te laten zijn. Bij de aangepaste velden zijn er minimaal 2 inschrijvingen nodig voor een geldig NK-nummer.
 11. De wedstrijdleiding kan verschillende velden gelijktijdig laten verroeien in een heat. Hier kunnen ook mannen en vrouwen velden tegelijkertijd plaatsvinden.
 12. Deelnemers dienen over de Nederlandse nationaliteit te beschikken om in aanmerking te komen voor de titel “Nederlands Kampioen”. Junioren vormen hierbij een uitzondering (zie punt 13). In het geval dat een deelnemer die niet aan deze voorwaarde voldoet, wint, zal deze een NKIR-blik (medaille) krijgen, en de snelste Nederlander na hem of haar de nationale titel.
 13. Junioren hoeven niet te beschikken over een Nederlandse nationaliteit om in aanmerking te komen voor de titel “Nederlands Kampioen”, maar zij dienen wel ingeschreven te staan in een Nederlandse gemeente.
 14. 14. De startprocedure wordt hier uitgelegd (pdf, 1.0 MB — filmpje). Iedere deelnemer die een valse start veroorzaakt, zal een waarschuwing krijgen (gele kaart) krijgen. Twee waarschuwingen (gele kaarten) leiden tot uitsluiting (rode kaart).
 15. De informatie over andere deelnemers die getoond wordt op de onderste helft van de monitor van de Indoor Rower (pdf, 1.0 MB — filmpje), hoeft niet overeen te komen met de werkelijke situatie. In het geval dat het contact met de wedstrijdsoftware verloren gaat, dienen deelnemers door te blijven roeien; de bovenste helft van het scherm blijft correcte informatie aangeven.
 16. Foto- en video-opnames die gemaakt worden tijdens het evenement kunnen voor pers- of promotiedoeleinden worden gebruikt.
 17. Bij gelijke finish (ex aequo) van de snelsten, wordt de winst gedeeld.

Medische aanbeveling

Als u zich op de wedstrijddag niet goed voelt, of als u onlangs ziek bent geweest, raden wij u aan niet mee te doen aan de wedstrijd. Indoor races vragen het maximale van iemands vermogen en de organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor ziekte of verwondingen als het gevolg hiervan. Mocht u twijfelen, vraag dan om medisch advies voordat u start.

Medaille-uitreiking

Aan het einde van iedere race dienen de deelnemers bij hun machine te blijven totdat de medaillewinnaars van ieder veld zijn vastgesteld. De commentatoren zullen bekendmaken wanneer de deelnemers het wedstrijdveld kunnen verlaten. Als een veld is verdeeld over meerdere heats, dan zal de medaille-uitreiking plaatsvinden na de laatste race van dat veld. Denkt u kans te maken op een medaille, nadat u heeft deelgenomen in een van de eerste heats van uw veld, dan dient u plaats te nemen op een van de daarvoor bestemde stoelen achter het wedstrijdveld. Daar kan u wachten op de medaille-uitreiking.

Boeteregeling

Het NK Indoorroeien wordt, net als vele andere roeiwedstrijden, geconfronteerd met vele terugtrekkingen in de laatste dagen voor de wedstrijd. Deze terugtrekkingen veroorzaken geregeld problemen, zoals het moeten aanpassen van het tijdschema of het verplaatsen van deelnemers.

Eén van de maatregelen die de organisatie heeft genomen, is het later laten voltrekken van de loting, namelijk op de donderdag voor de wedstrijd. Het tijdschema voor de verschillende heats zal nog steeds op de zaterdag één week van tevoren vastgesteld worden, de Indoor Rower-indeling volgt op donderdag. Eén van de voordelen is dat voor terugtrekkingen voor de loting geen boete is verschuldigd (maar het inschrijfgeld nog wel).

Voor terugtrekkingen na de loting zal een boete geheven worden volgens artikel 31 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.

Artikel 31 van het reglement voor roeiwedstrijden (versie 23 maart 2019, zoals te vinden op de KNRB website) stelt met betrekking tot terugtrekking dat

   1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft niet te zullen starten. 
   2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd. 
   3. Voor een ploeg die zich heeft ingeschreven voor de subcategorie licht en tijdens de weging van zijn veld niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, blijft het inschrijfgeld – zonder boete – verschuldigd. 
   4. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15. 
   5. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een minimum van € 35. 

De organisatie NK Indoorroeien zal deze boeteregeling handhaven.

Terugtrekking

 1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft niet te zullen starten.
 2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Voor een ploeg die zich heeft ingeschreven voor de subcategorie licht en tijdens de weging van zijn veld niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, blijft het inschrijfgeld – zonder boete – verschuldigd.
 4. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.
 5. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een minimum van € 35.

Het NK Indoorroeien verwacht een tijdige afmelding (uiterlijk een uur voor de start van het betreffende veld), ondersteund door een verklaring van bijvoorbeeld dokter of fysiotherapeut. Voor deelnemers onder de 18 voldoet een ondertekende schriftelijke verklaring van de ouders, de verklaring dient ook uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld ingediend te worden. De compleetheid (reden, datum van ondertekenen etc.) wordt getoetst door de wedstrijdleiding.

In speciale gevallen kunnen schriftelijke verklaringen die ingediend worden na de wedstrijddag nog worden goedgekeurd.

Eerstejaarsachten

Voor deelname aan de eerstejaarsvelden, moet voldaan zijn aan de eisen zoals geformuleerd in het Reglement voor Roeiwedstrijden artikel 13 lid 4:

Een roeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij als senior start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

In het Eerstejaars veld mogen alleen ploegen deelnemen die bestaan uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld met maximaal 2 roeiers die geen eerstejaars zijn, maar nog wel op 1 september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars de beginnelingenstatus in het boordroeien hebben. Geen van de acht roeiers mag hebben gestart op een WK junioren.

Inschrijfgeld

Individuele deelnemers betalen €17,- Een eerstejaars 8 betaalt €80,- Een eerstejaars 4 betaalt €50,-.

Deelnemers die geen lid zijn bij een roeivereniging kunnen zich inschrijven voor de  Indoorroei Challenge

Overmaken kan naar NL76ABNA0487029305 t.n.v. ASR Nereus onder vermelding van inschrijfgeld NKIR, uw naam en vereniging. Als het geld voor 6 december 2019 niet ontvangen is, moet er op de dag van het NK Indoorroeien contant betaald worden om een startkaart te verkrijgen.

Voor meer informatie omtrent de Nederlandse Roei Kampioenschappen verwijzen wij u graag door naar het NK reglement van de KNRB.